Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Geldigheidsbeleid

 1.1.   Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van het platform LEKKERLEVEN B.V (hierna: LekkerLeven) voor het bemiddelen tussen particuliere opdrachtgever (hierna: Klant) en particuliere opdrachtnemer die huishoudelijk werk in en om het huis van een particuliere opdrachtgever uitvoert (hierna: Dienstverlener) en het gebruik van de dienstverlening van LekkerLeven.

1.2.    LekkerLeven stelt de Klant een platform beschikbaar voor het zoeken en bemiddelen van een Dienstverlener. De Klant kan zowel online, per e-mail als telefonisch gebruik maken van het platform.

1.3.   De Algemene Voorwaarden dient de Klant te accepteren bij registratie en het eerste gebruik van het platform. Pas na acceptatie van de Algemene Voorwaarden kan de Klant gebruik maken van het platform van LekkerLeven.

1.4.   Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden toegestaan door LekkerLeven.

 

2. Overeenkomst

2.1    De Klant en de bemiddelde Dienstverlener sluiten, in het kader van de Regeling Dienstverlening aan Huis, direct een overeenkomst. LekkerLeven maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst en treedt slechts op als bemiddelaar uit hoofde van haar platformfunctie voor opdrachten van de Klant.

2.2    De Dienstverlener is niet in dienst van LekkerLeven en heeft geen arbeidsverhouding met LekkerLeven.

2.3    De Regeling Dienstverlening aan Huis houdt in dat de overeenkomst tussen Klant en Dienstverlener ten behoeve van de uitvoer van het huishoudelijk werk in en om het huis van een Klant, een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst is als omschreven in titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. De inhoud en de voorwaarden gesteld aan de Regeling Dienstverlening aan Huis zijn op de site van de Rijksoverheid terug te lezen. Uitgebreidere uitleg en vindplaatsen zijn ook op de website van LekkerLeven te vinden.
In de arbeidsovereenkomst dient een aantal voorwaarden te worden opgenomen, zoals de overeengekomen vergoeding per uur, minimaal het wettelijk minimumloon, 8% vakantiegeld en daarnaast ook betaalde vakantie en zes weken doorbetaling bij ziekte. Deze rechten zijn inbegrepen bij de vergoeding per uur.

2.4    Een voorbeeldovereenkomst die af te sluiten is tussen Klant en Dienstverlener is terug te vinden op de site van de Rijksoverheid.

2.5    De Dienstverlener heeft een vordering tot nakoming van betaling van de in de Aanvraag (zoals gedefinieerd in artikel 3) vermelde vergoeding per gewerkt uur, dit is inclusief het verschuldigde vakantiegeld, opgebouwde vakantiedagen en zes weken doorbetaling bij ziekte, over de uren dat de Dienstverlener de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd.

2.6    De Klant betaalt LekkerLeven naast het salaris van de Dienstverlener een vergoeding voor ieder uur dat de Klant diensten heeft afgenomen van een Dienstverlener, beide bedragen  worden door LekkerLeven aan Klant in rekening gebracht op één factuur middels het tarief per uur.

2.7    Bij accepteren van de Algemene Voorwaarden, , aanvaardt de Klant deze kosten.

2.8    Indien de Klant annuleringskosten verschuldigd is op grond van artikel 6, heeft LekkerLeven het recht deze bij de Klant in rekening te brengen.

 

3. Platform en Aanvragen

 3.1.   LekkerLeven stelt het eerste gebruik van het platform kosteloos aan de Klant ter beschikking. Wanneer Klant via het platform dienstverlening afneemt, worden  kosten voor deze dienstverlening en de kosten van  bijkomende dienstverlening in rekening gebracht. De Klant betaalt LekkerLeven, conform de Algemene Voorwaarden, een vergoeding voor ieder uur dat de Klant diensten van LekkerLeven heeft afgenomen van een Dienstverlener.

3.2.   Wanneer de Klant zich online registreert, ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging van de registratie met daarin de inloggegevens van het persoonlijk account. De Klant is verplicht om bij registratie om correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot zijn/haar identiteit, adres, telefoonnummer (en e-mailadres). Wijzigingen dient hij/zij onmiddellijk mede te delen aan LekkerLeven.

3.3.   De Klant dient via het platform (via de website, telefonisch of per e-mail) een Aanvraag voor een dienst (hierna: ‘Aanvraag’) in.

3.4.   De ingediende Aanvraag is een bindend boekingsaanbod van Klant aan de door LekkerLeven gevonden of door de Klant bij de Aanvraag geselecteerde Dienstverlener voor de levering van de gevraagde schoonmaakdiensten.

3.5.   De Klant selecteert zelf via de website Dienstverleners of LekkerLeven selecteert (geautomatiseerd) Dienstverleners voor de Aanvraag van de Klant.

3.6.   Met het indienen van de Aanvraag, geeft de Klant toestemming om telefoonnummer en e-mailadres vrij te geven aan (automatisch) geselecteerde Dienstverleners.
Volledige adresgegevens worden via LekkerLeven pas aan een Dienstverlener verstrekt wanneer er overeenstemming is tussen Klant en Dienstverlener.

3.7.   Wanneer een geselecteerde Dienstverlener bereid is de Aanvraag aan te nemen, dan neemt de Dienstverlener contact op met de Klant om afspraken te maken omtrent werkzaamheden, datum aanvang, duur etc. De Dienstverlener behoudt het recht om de Aanvraag direct of na contact met de Klant te weigeren.

3.8.   Wanneer Klant en Dienstverlener tot overeenstemming komen, komt de overeenkomst tussen hen tot stand en verstuurt LekkerLeven een (geautomatiseerde) e-mail naar de Klant ter bevestiging.

3.9.   De inhoud van de overeenkomst tussen Klant en Dienstverlener sluit aan bij de Aanvraag    zoals deze is ingediend door de Klant, de Algemene Voorwaarden en actuele tarieven.

3.10.Een Aanvraag kan gedaan worden voor eenmalige afname of op basis van herhaling.
Bij een tussenpoos van meer dan 4 maanden tussen 2 afspraken, dient de Klant een nieuwe Aanvraag in te dienen.

3.11.  De Klant is verplicht om minimaal 1 uur per keer dat de dienstverlener werkzaamheden komt uitvoeren op het adres van de Klant, af te nemen, er is geen sprake van een minimumaantal verplichte herhalingen.

3.12.  Alle betalingen van de Klant aan de Dienstverlener m.b.t. de vergoedingen van de diensten verlopen via LekkerLeven.

3.13.  Klant sluit geen overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden, in welke vorm dan ook, buiten de bemiddeling van LekkerLeven om met Dienstverlener met wie hij via het Platform van LekkerLeven in contact is gekomen.

3.14.  Klant is verplicht om vervolgopdrachten die hij wil laten uitvoeren door de Dienstverlener  met wie hij via het Platform van LekkerLeven in contact is gekomen, te melden bij LekkerLeven, waarna de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

  

4. Facturatie

 4.1.   Na voltooiing van de diensten legt Dienstverlener de door LekkerLeven aan hem verstrekte dienstenbon ter ondertekening aan de Klant voor. Na ondertekening door de Klant zendt Dienstverlener de dienstenbon binnen zes weken aan LekkerLeven retour. LekkerLeven zal op basis daarvan op naam van de dienstverlener een factuur zenden aan de Klant voor de Diensten die door Dienstverlener zijn verricht, vermeerderd met de bemiddelingsvergoeding die de Klant aan LekkerLeven is verschuldigd. Klant doet geen contante betalingen en Dienstverlener neemt geen contante betaling in ontvangst.

4.2.   Klant voldoet de factuur binnen 14 dagen.

 

5. Beoordelingen

 5.1.   Nadat de Klant en Dienstverlener tot overeenstemming gekomen zijn, ontvangt de Klant van LekkerLeven een e-mail met het verzoek om de dienstverlening van LekkerLeven te beoordelen. 

De Klant geeft LekkerLeven het recht om deze input anoniem te gebruiken om haar dienstverlening steeds beter af te stemmen op de wensen van haar Klanten.

5.2.   Nadat de Dienstverlener bij de Klant gestart is met de werkzaamheden, verstuurt LekkerLeven de Klant een e-mail met het verzoek om de dienstverlening van de Dienstverlener te beoordelen. Bij een Aanvraag op basis van herhaling zal er periodiek (2 tot 3 keer per jaar) telefonisch contact op worden genomen door LekkerLeven met de Klant om de werkzaamheden van de Dienstverlener te beoordelen. De Klant beoordeelt de dienstverlening van de Dienstverlener aan de hand van cijfers tussen 1 en 10. Deze beoordeling wordt getoond in het profiel van de Dienstverlener op het platform van LekkerLeven.

5.3.   Gegeven beoordelingen zijn gebaseerd op de werkelijkheid en zijn aantoonbaar correct. De beoordeling bevat geen beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhoud. LekkerLeven behoudt het recht om beoordelingen die niet voldoen aan bovenstaande te weigeren of te verwijderen en deze niet toonbaar te maken in het profiel van de Dienstverlener.

5.4.   De Klant kent LekkerLeven na verzending van de beoordeling kosteloos en onbeperkte gebruiksrechten van de beoordelingstekst toe. LekkerLeven heeft het recht de beoordeling te verwerken, te delen met derden en te publiceren. LekkerLeven zal bij het publiceren van beoordelingen niet zonder schriftelijke toestemming persoonsgegevens van de Klant delen met derden of anderszins publiceren.

 
6. Annuleringen

 6.1.   Wanneer de Klant een Aanvraag voor of na totstandkoming van de overeenkomst met de Dienstverlener wenst te annuleren, dan kan dit via het persoonlijke account op de website, per e-mail of telefonisch via LekkerLeven.

6.2.   De Klant kan de Aanvraag kosteloos annuleren tot 24 uur voor de eerstvolgende geplande afspraak met de Dienstverlener.
Wanneer er binnen 24 uur nog geannuleerd wordt, wordt het tarief gelijk aan 1 uur dienstverlening bij de Klant in rekening gebracht. De Klant kan een nieuwe Aanvraag indienen wanneer deze factuur voldaan is.

6.3.   LekkerLeven zal de Dienstverlener per (geautomatiseerde) e-mail op de hoogte stellen van de annulering.

6.4.   LekkerLeven heeft het recht om een Aanvraag te annuleren wanneer er op dat moment geen geschikte Dienstverlener beschikbaar is voor de Aanvraag van de Klant.  

 

7. Aansprakelijkheid 

7.1.   LekkerLeven is niet aansprakelijk voor de diensten die worden verricht door de Dienstverlener en voor schade die de Klant eventueel lijdt door en/of bij levering van deze diensten.

7.2.   LekkerLeven spant zich in verstoringen in het gebruik van het platform te voorkomen voor zover dit technisch mogelijk is. LekkerLeven is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventueel niet beschikbaar zijn van het platform.

7.3.   LekkerLeven is gerechtigd naar eigen inzicht functies tijdelijk te beperken ten behoeve van onderhoud of ontwikkeling. Daarbij houdt LekkerLeven zo veel als mogelijk rekening met de gebruikers.

7.4.   De Klant is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor de Dienstverlener. Wanneer de Klant verzaakt in deze zorgplicht, is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade die de Dienstverlener hierdoor lijdt. Onderdeel van deze op de Klant rustende zorgplicht is een passende aansprakelijkheidsverzekering voor de aansprakelijkheid van de Klant.
De Dienstverlener is verplicht om opdrachten van de Klant op te volgen in het kader van de veiligheid van de werkomgeving.

7.5.   Wanneer de Dienstverlener schade veroorzaakt aan eigendommen van de Klant tijdens uitvoer van de overeengekomen werkzaamheden, kan de Klant de Dienstverlener hiervoor aansprakelijk stellen. LekkerLeven zal zich inspannen te bemiddelen indien nodig en heeft onverplicht een verzekering afgesloten zoals opgenomen in artikel 8, zonder dat dit enige aansprakelijkheid van LekkerLeven tot gevolg heeft.

7.6.   Het platform bevat links naar websites van derden. LekkerLeven is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de Klant lijdt als gevolg van foutieve informatie op deze websites.

  

8. Aansprakelijkheidsverzekering  

8.1.   LekkerLeven heeft (onverplicht) een aansprakelijkheidsverzekering waarbij Dienstverlener is meeverzekerd voor schade aan zaken van de Klant. Indien de Klant een claim indient voor een schade als gevolg van handelingen van de Dienstverlener zal LekkerLeven de claim melden bij de aansprakelijkheidsverzekering. Er geldt daarbij een eigen risico van 150,00 euro, schades tot 150,00 euro komen altijd voor rekening van de Klant. Dit laat de aansprakelijkheid van de Dienstverlener onverlet.

8.2.   LekkerLeven kan een eventuele vergoeding niet garanderen. De afhandeling van aanspraken tegenover de aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de Klant. LekkerLeven is niet verplicht ondersteuning te bieden bij het afhandelen van de schadeclaim.
  

9.  Privacy 

9.1.   LekkerLeven verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.2.   LekkerLeven zal de Klant diens gegevens ter inzage beschikbaar stellen in het Klant-profiel en een mogelijkheid tot wijziging van de gegevens aanbieden. Hiervoor dient de Klant zich op het platform aan te melden met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

9.3.   Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden gaat de Klant ermee akkoord dat zijn telefoonnummer en e-mailadres wordt gedeeld met de Dienstverlener, zodat op korte termijn overleg kan plaatsvinden over overeengekomen werkzaamheden

 

10. Tot slot

10.1.  LekkerLeven is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit nadrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen LekkerLeven en Klant is overeengekomen. 

10.2.  Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele onopgeloste geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.